P R O G R A M Y   U N I J N E
 

strona główna
 

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
 

Zespół Szkół Budowlanych realizuje w ramach projektu FRSE "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe - projekt mobilności nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024285

Projekt „Innowacyjne technologie w zagospodarowaniu ciągów komunikacyjnych” jest realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu z Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu. W projekcie uczestniczy 96 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych kształcących się w profilu budowlanym. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby rynku europejskiego i lokalnego, stwarzając możliwość przeszkolenia, dokształcenia zawodowego i zdobycia nowych, niezbędnych umiejętności w branży brukarskiej.

Działania rozpoczęły się we wrześniu 2016 roku, a zakończą w czerwcu 2018 roku. Projekt przewiduje cztery staże, w których weźmie udział po 24 uczniów. Szkolenia będą odbywać się w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Budowlanego przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod. Celem głównym projektu jest poznanie innowacyjnych technologii i rozwiązań zawodowych w obszarze zagospodarowania ciągów komunikacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników procesu kształcenia zawodowego. Ważnym aspektem jest również poznanie europejskich form kształcenia, standardów pracy obowiązujących w niemieckich przedsiębiorstwach, nabycie umiejętności efektywnej organizacji procesu uczenia się, poprawy kompetencji językowych wymaganych do komunikacji na europejskim rynku pracy, podniesienie kulturowej świadomości europejskiej oraz nabycie umiejętności interpersonalnych (kreatywność, praca zespołowa, mobilność, odpowiedzialność).

Udział w projekcie będzie miał długotrwały pozytywny wpływ nie tylko na samych uczestników projektu, ale również na całą placówkę oraz społeczność lokalną. Wartością dodaną projektu jest nawiązanie kontaktów z firmami i przedsiębiorcami niemieckimi, co może w przyszłości zwiększyć szansę na znalezienie pracy w krajach Unii Europejskiej.

Każdy z uczestników otrzyma dokument Europass Mobility, potwierdzający nabyte umiejętności i kwalifikacje. Rangę dokumentu podnosi fakt, iż jest on wydany przez Agencję Narodową Europass Mobility, a także przez instytucję przyjmującą. Dokument ten wydawany jest w dwóch językach, polskim i obcym, co umożliwia mobilność zawodową szczególnie na rynkach europejskich.
 

ProjeKt: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

strona główna
 

DOBRY FACHOWIEC
 

W Zespole Szkół Budowlanych trwają obecnie zajęcia w ramach projektu „Dobry Fachowiec”, który finansowany jest ze środków unijnych.

O zdobycie nowych umiejętności w  zawodach: betoniarz-zbrojarz, brukarz, dekarz, malarz-tapeciarz, murarz-tynkarz, posadzkarz, ubiega się 48 słuchaczy bezpłatnych kursów. Modułowe zajęcia łączące teorię z ćwiczeniami praktycznymi, odbywają się w grupach 6 osobowych, w dogodnym systemie sobotnio-niedzielnym. Pierwsza tura 120 godzinnego kursu zakończy się w lutym egzaminem czeladniczym, a od marca rozpoczną się kolejne zajęcia dla tych, którzy już deklarują chęć uczestniczenia w tej formie szkoleń. Na jesień 2017 zaplanowana trzecia (ostatnia) edycja kursów.

 

 

Zapraszamy do Budowlanki wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności zawodowych, niezależnie od posiadanych  obecnie kwalifikacji. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest ukończenie 18 lat, wykształcenie przynajmniej gimnazjalne i zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 48 362 18 32) oraz na stronie internetowej (http://zsb.radom.pl).

Warto dodać, że realizowane kursy są krótką i dogodną formą nabywania dodatkowych umiejętności dla osób zainteresowanych budownictwem, także dla bezrobotnych, pracujących w różnych zawodach oraz uczniów.

 

strona główna