KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


TO BEZPŁATNA FORMA UZYSKANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH


szczegóły regulamin formularz zgłoszenia (doc)

 

 

a      Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie JEDNEJ KWALIFIKACJI.

 

a      Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

 

a      Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Ezaminacyjną.

 

a      Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje ŚWIADECTWO potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

a      DYPLOM potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która

-     posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie)

-     zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

a      Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane (zgodnie z preferencjami uczestników):

-     w formie zaocznej,

-     stacjonarnej w systemie dziennym,

-     w systemie wieczorowym.

 

a      Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

 

a      Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.

 

a      W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie, jedynym wymaganiem jest ukończenie 18 roku życia.

 

a      Wymagane dokumenty:

-     kserokopia dowodu osobistego,

-     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie,

-     kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu).

 

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat i Dyrekcja

Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, przy ul. Kościuszki 7

 

 

 

OFERTA

KWALIFIKACYJNYCH  KURSÓW ZAWODOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 


 

KWALIFIKACJA B.16.

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

(POZIOM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ)

kurs trwa 600 godzin

 

DALSZE PROPOZYCJE KSZTAŁCENIA

– po zdobyciu dyplomu z tej kwalifikacji oraz świadectw z kwalifikacji B.33. i B. 30. (w formie kursów) oraz uzupełnieniu wykształcenia ogólnego średniego (na przykład w formie zaocznej), uzyskuje się zawód TECHNIKA BUDOWNICTWA

 


 

KWALIFIKACJA B.33.

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

(POZIOM TECHNIKUM)

kurs trwa 220 godzin

 

JEST TO PROPOZYCJA DALSZEGO KSZTAŁCENIA dla betoniarza-zbrojarza i murarza

– po zdobyciu świadectwa z tej kwalifikacji oraz świadectwa z kwalifikacji B.30. i uzupełnieniu wykształcenia ogólnego średniego (na przykład w formie zaocznej), uzyskuje się zawód TECHNIKA BUDOWNICTWA

 


 

KWALIFIKACJA B.30.

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

(POZIOM TECHNIKUM)

kurs trwa 100 godzin

 

JEST TO PROPOZYCJA DALSZEGO KSZTAŁCENIA dla betoniarza-zbrojarza i murarza

– po zdobyciu świadectwa z tej kwalifikacji oraz świadectwa z kwalifikacji B.33. i uzupełnieniu wykształcenia ogólnego średniego (na przykład w formie zaocznej), uzyskuje się zawód TECHNIKA BUDOWNICTWA

 


 

KWALIFIKACJA B.27.

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych

oraz instalacji sanitarnych

(POZIOM TECHNIKUM)

kurs trwa 300 godzin

 

JEST TO PROPOZYCJA DALSZEGO KSZTAŁCENIA dla montera instalacji i urządzeń sanitarnych:

– po zdobyciu świadectwa z tej kwalifikacji oraz uzupełnieniu wykształcenia ogólnego średniego (na przykład w formie zaocznej), uzyskuje się zawód TECHNIKA INSTALACJI SANITARNYCH

 


 

ŚCIEŻKI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

dla tegorocznych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 

Absolwent 2012/2013

Uzupełnianie wykształcenia

Uzyskany zawód

kursy

dodatkowo

BETONIARZ-ZBROJARZ

B.33.

B.30.

+ wykształcenie średnie ogólne

TECHNIK BUDOWNICTWA

MURARZ

B.33.

B.30.

+ wykształcenie średnie ogólne

TECHNIK BUDOWNICTWA

MONTER INSTALACJI SANITARNYCH

B.27.

+ wykształcenie średnie ogólne

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

CIEŚLA

B.16. lub B.18. lub B.20.

oraz B.33.

B.30.

+ wykształcenie średnie ogólne

TECHNIK BUDOWNICTWA

MALARZ-TAPECIARZ

B.16. lub B.18. lub B.20.

oraz : B.33.

B.30.

+ wykształcenie średnie ogólne

TECHNIK BUDOWNICTWA

DEKARZ

B.16. lub B.18. lub B.20.

oraz : B.33.

B.30.

+ wykształcenie średnie ogólne

TECHNIK BUDOWNICTWA

POSADZKARZ

B.16. lub B.18. lub B.20.

oraz : B.33.

B.30.

+ wykształcenie średnie ogólne

TECHNIK BUDOWNICTWA

 

< strona główna >